Ta strona używa plików cookies w celach funkcjonalnych oraz statystycznych i jest zgodna z RODO.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności oraz Regulamin strony www.GG-LEGAL.pl

Niniejszy Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania strony należącej do: GG-LEGAL Kancelarii Adwokackiej, nazwanych dalej witrynami.

 • Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności witryn jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego strony.
 • Administratorem witryn jest Bartosz Głuszczuk – Adwokat, prowadzący działalność gospodarczą (zawodową) pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Głuszczuk, z głównym miejscem wykonywania działalności pod adresem: ul. Trawowa 18B/10, 54-614 Wrocław, NIP: 894-321-52-67, REGON: 525807791 oraz Wojciech Górski – Adwokat, prowadzący działalność gospodarczą (zawodową) pod firmą: Wojciech Górski Kancelaria Adwokacka, z głównym miejscem wykonywania działalności pod adresem: ul. Pogodna 14, 62-800 Kalisz (zwani dalej łącznie Administratorami).
 • Autorem treści oraz utworów graficznych zawartych na witrynach są Administratorzy.
 • Witryny wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019. 1231 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020.1913 z późn. zm.).
 • Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez ich pisemnej zgody.
 • W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
 • Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na witrynach internetowych, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody właściciela strony.
 • Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na witrynach.
 • Oferta handlowa przedstawiona na witrynach nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Każda strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
 • Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Polityka cookies

 • Witryny internetowe wykorzystują ciasteczka "Cookies", które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony.
 • Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane, takie jak rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd., są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn.
 • Cookies są używane w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z przedmiotowej witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
 • Brak blokowania plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
 • Samodzielnie można zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

Ochrona Danych Osobowych

 • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.
 • Dane osobowe zbierane poprzez formularze kontaktowe zamieszczone na witrynach internetowych Administratora obejmują m.in. takie informacje jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika. Służą one do identyfikacji Klienta i nawiązania z nimi kontaktu.
 • Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, to przekazane przez niego dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora na potrzeby kontaktu oraz w celu archiwizacji udostępnionych danych.
 • Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych będą przetwarzane przez Administratora przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mając na względzie cel, w jakim zostały one podane.
 • W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klientów Administratora cofnięta.
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail: kancelaria@gg-legal.pl stosownego oświadczenia.
 • Dane osobowe zbierane podczas dokonywania zakupy obejmują m.in.: takie informacje jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon oraz adres e-mail, wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zakupu.
 • Dane osobowe zbierane podczas dokonywania zakupy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Kategoriami odbiorców, którym dane osobowe Klientów Administratora mogą zostać ujawnione są: pracownicy, współpracownicy Administratora, podmioty upoważnione przez Administratora. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Administratora w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 • Administrator zastrzega sobie również możliwość przekazania zebranych danych osobowych organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami praw.
 • Administratorzy nie przekazują i nie będą przekazywać Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 • Administratorzy przetwarzają dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Administrator przetwarza dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym, chyba że przepis stanowi inaczej), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu od przetwarzania swoich danych przez Administratora. Sprzeciw powinien być wniesiony na adres: kancelaria@gg-legal.pl.
 • Gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza je organowi nadzorczemu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 • Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.
 • Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Administratorzy przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzegają następujących zasad:

 • Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której dane są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
 • Ograniczenie celu przetwarzania danych - dane są zbierane przez Administratora w sposób zgodny z celami ich przetwarzania. Dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane przez Administratora za niezgodne z pierwotnymi celami.
 • Minimalizacja ilości przetwarzania danych - Administrator przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 • Prawidłowość przetwarzanych danych - Administrator przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
 • Ograniczenie czasookresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane - Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych. Administrator wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą.
 • Zapewnienie przetwarzania danych w sposób integralny i poufny - przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • Zasada rozliczalności - Administratorzy są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich wymienionych w punktach 1 - 6 zasad przetwarzania danych osobowych i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie. Administratorzy wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powyżej.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Obowiązki informacyjne Administratora danych osobowych.

W zależności czy Administratorzy zbierają dane od osoby, której dane dotyczą, czy w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych nakłada na Administratorów osobne wymogi informacyjne.

Obowiązki informacyjne Administratora danych osobowych wspólne zarówno dla sytuacji, gdy dane zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, jak i w sposób pośredni:

 • Obowiązek podania tożsamości administratorów, danych kontaktowych oraz tożsamości i danych kontaktowych przedstawiciela administratora.
 • Obowiązek podania danych kontaktowych inspektora ochrony danych (jeżeli takowy został ustanowiony).
 • Obowiązek wskazania celów przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawnej przetwarzania.
 • Obowiązek podania informacji o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, którym dane będą przekazywane.
 • Obowiązek informowania o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, gdy taka sytuacja zachodzi.
 • Obowiązek wskazania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, wskazanie kryteriów ustalania tego okresu.
 • Obowiązek podania informacji o uprawnieniach osób, których dane dotyczą.
 • Obowiązek podania informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (podaje się pełną nazwę tego organu oraz jego adres).
 • Obowiązek informowania osoby, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
 • Obowiązek poinformowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • Obowiązek informowania o nowym celu przetwarzania danych niż ten, który został wskazany w pierwotnej informacji.

Obowiązki informacyjne administratora, gdy dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą (tj. w sposób pośredni):

 • Administratorzy w takim przypadku muszą dodatkowo poinformować osobę, której dane dotyczą, o:
  • a) kategoriach odnośnych danych osobowych, które są przetwarzane - a więc rodzaju przetwarzanych danych, np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia itp.
  • b) źródle pochodzenia danych, a gdy ma to zastosowanie - czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
 • Zwolnienie administratorów, którzy pozyskali dane w sposób pośredni, z obowiązku informacyjnego. Administratorzy, którzy pozyskali dane w sposób pośredni, nie są obowiązani do wypełnienia obowiązku informacyjnego.
 • Administratorzy, którzy pozyskali dane w sposób pośredni, nie są obowiązani do wypełnienia obowiązku informacyjnego, gdy - i w zakresie, w jakim:
  • a) osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;
  • b) udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku; w szczególności w przypadku przetwarzania danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
  • c) pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą; lub
  • d) dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

Obowiązek przejrzystej komunikacji Administratorów z osobą, której dane dotyczą (art. 12 RODO):

 • Administratorzy w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem - w szczególności, gdy informacje są kierowane do dziecka - udzielają osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, oraz prowadzi z nią wszelką komunikację na mocy art. 15-22 i 34 RODO. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach - elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 • Jeżeli Administratorzy mają uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15-21 RODO, mogą zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Terminy spełnienia obowiązków informacyjnych przez Administratorów

 • W przypadku pozyskania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, wszelkie wskazane wyżej informacje powinny być tej osobie przekazane podczas pozyskiwania danych.
 • W przypadku, gdy administratorzy pozyskują dane w sposób pośredni, spełniają swój obowiązek informacyjny w następujących terminach:
  • w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych - najpóźniej w ciągu miesiąca - mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
  • jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą - najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub
  • jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy - najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

Obowiązki Administratorów Danych Osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administratorzy wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są raz na pół roku poddawane przeglądom i uaktualniane.

Obowiązki Administratorów - wynikającymi wprost z RODO są w szczególności:

 • Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych: Administratorzy, w celu realizacji tego obowiązku, wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by w jak najwyższy sposób chronić prawa osób, których dane dotyczą.
 • Powierzenie danych do przetwarzania na podstawie pisemnej umowy - Administratorzy korzystają wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i Administratorów, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania - Administratorzy obowiązani są do prowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
 • Rejestr czynności przetwarzania prowadzony jest przez Administratorów w formie elektronicznej i jest na bieżąco aktualizowany.
 • Administratorzy udostępniają rejestr na żądanie organu nadzorczego.
 • Administratorzy wdrożyli i stosują następujące środki techniczne i organizacyjne, aby zminimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:
  • pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 • Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Administratorzy uwzględniają w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.
 • W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administratorzy bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administratorzy dołączają wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.
 • Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administratorzy bez zbędnej zwłoki zawiadamiają osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
 • Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych.
 • Jeżeli dany rodzaj przetwarzania - w szczególności z użyciem nowych technologii - ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administratorzy przed rozpoczęciem przetwarzania obowiązani są dokonać oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.
 • Przeprowadzanie uprzednich konsultacji.
 • Jeżeli ocena skutków dla ochrony danych, wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Administratorzy nie zastosowali środków w celu zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem przetwarzania Administratorzy będą konsultować się w sprawie możliwości i sposobów przetwarzania z organem nadzorczym.

Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

 • Z założenia wszelkie działania kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Administratorów prosimy o skontaktowanie się z Administratorami w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e -maila na adres kancelaria@gg-legal.pl

Prawa użytkowników strony internetowej należącej do Administratorów

Osoba, której dane dotyczą:

 • Ma prawo uzyskania od Administratorów potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji (Artykuł 15 RODO),
 • Ma prawo żądania od Administratorów niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (Artykuł 16 RODO),
 • Ma prawo żądania od Administratorów niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w wyszczególnionych okolicznościach (Artykuł 17 RODO),
 • Ma prawo żądania od Administratorów ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach (Artykuł 18 RODO),
 • Ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyli Administratorzy, oraz
 • Ma prawo, w wymienionych przypadkach, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane (Artykuł 20 RODO),
 • Ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (Artykuł 21 RODO ),
 • Ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu (Artykuł 22 RODO).

Administratorzy danych osobowych umożliwiają osobie, której dane dotyczą, zapoznanie się z wymienionymi wyżej uprawnieniami na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych.

Zmiana polityki prywatności

 • Administratorzy zastrzegają sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności i regulaminu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e -mail: kancelaria@gg-legal.pl